Úplata za předškolní vzdělávání

Školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Hlásná Třebaň stanovuje, podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb., úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole Hlásná Třebaň pro školní rok 2019/2020 takto:

Čl. I.

Předmět úpravy

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se stanovuje na období jednoho školního roku.

Čl. II.

Stanovení výše úplaty

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání byla stanovena tak, aby nepřekročila 50% skutečných průměrných měsíčních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Do nákladu nejsou zahrnuty platy, náhrady platů nebo mzdy nebo náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost a odměny za práci vykonávanou na základě dohod o práci, odstupné, pojistné, příděly do fondu FKSP a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů.

Čl. III.

Výše úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Hlásná Třebaň pro školní rok 2019/2020 činí

  • 600 Kč/měsíc/1 dítě.

Čl. IV.

Osvobození o úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Čl. V.

Bezúplatné vzdělávání

Na základě § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy stanoví, že vzdělávání v posledním povinném ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně.

Čl. VI.

Splatnost úplaty

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne předešlého kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

V Hlásné Třebani 6.8.2019

Mgr. Radka Perglerová (ředitelka MŠ)