Školní řád

Vydala:

ředitelka Mateřské školy

Účinnost:

od 1. září 2017

Závaznost:

školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce i

zaměstnance mateřské školy

Informace podána:

zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům

Ředitelka mateřské školy Hlásná Třebaň, Luční 412, 267 příspěvková organizace v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské školy.

Tento školní řád je doplněn vnitřními směrnicemi a ustanoveními, které školní řád prohlubují.

 • Směrnice: Předávání a vyzvedávání dětí z provozu MŠ
 • Směrnice: Pobyt dětí venku
 • Provozní řád
 • Směrnice: Kamerový systém v MŠ
 • Řád a financování školní jídelny

Čl. 1. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

1.

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1.

Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání (dále jen "vzdělávání")

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, usnadňování tak dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat odchylky ve vývoji dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí ve znění vyhlášky č. 27/2016 sb.

1.2.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

1.3.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Vyhláška o MŠ").

2.

Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávaní

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen "dítě") má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně dle vyhlášky č. 72/2005 sb.
 • při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zajišťuje Listina Lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte
 • na vlastní názor
 • být vyslechnuto
 • být respektováno
 • na čisté a hygienicky nezávadné prostředí MŠ
 • na ochranu informací týkajících se jeho osobnosti

2.2. Povinnosti dětí

 • chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku

(pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)

 • po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo

po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papírové předměty použité k činnosti apod.)

 • být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce, vyčistit zuby - zejména starší děti)
 • oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (toaleta, šatna..)
 • dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči
 • upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.)
 • neničit práci ostatních
 • dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách - nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstole, neskákat z výšek atd.
 • chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky)
 • Každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o této události učitelku MŠ, nebo jiného zaměstnance školy.

3.

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání děti a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

3.1. Základní práva zákonných zástupců

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen "zákonní zástupci") mají právo

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, například prostřednictvím třídních schůzek a konzultací
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu školy
 • stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům
 • na informace týkající se změn provozu, o mimoškolních a mimořádných akcích školy

3.2. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

 • zajistit aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé a vhodně upravené
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte nebo bezpečnost dítěte
 • oznamovat nepřítomnost dítěte - do 8 hodin nebo při plánované nepřítomnosti předem
 • oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změny jména, bydliště, zdravotního pojištění, svěření do péče apod., neprodleně, nejdéle však do 5 pracovních dnů
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • sledovat informační nástěnky v chodbách a šatnách
 • řídit se školním řádem MŠ

Čl. 2 Plnění posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání

4.

Podmínky plnění posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání

 • povinnost se vztahuje na všechny děti, mimo těch s hlubokým mentálním postižením, a na děti cizinců, kteří pobývají v ČR více než 90 dní
 • povinné předškolní vzdělávání bude probíhat denně v rozmezí mezi 08,00- 12,00 hodinou, 5 dní v týdnu, mimo hlavní a vedlejší školní prázdniny, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
 • omlouvání absencí - do 48 hodin telefonicky (sms), neomluvená neúčast přes 20 hodin měsíčně - hlášeno na orgán ochrany péče o dítě ( OSPOD )
 • poslední povinný ročník je bezúplatný

Omlouvání nepřítomnosti dítěte platí od 1. 9. 2017 a pouze pro děti předškolní

Omluvy nepřítomnosti do 3 pracovních dní

Dítě musí být omluveno nejpozději do 8h. v den nepřítomnosti s uvedením důvodu nepřítomnosti paní učitelce konkrétní třídy, kam dítě chodí

 • nepřítomnost do 3 dní - se omlouvá formou SMS

Omluvy nepřítomnosti delší než 3 pracovní dny

Nepřítomnost v delším trvání než tří pracovních dnů se omlouvá písemně na email: omluvenkaskoly @gmail.com, nebo v papírové formě. Omluvenka musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, datum narození, přesná data, ke kterým se omluva vztahuje a důvod omluvy.

Nepřítomnost delší než 5 pracovních dní

Při nepřítomnosti dítěte ve škole, která je delší než 5 pracovních dnů můře ředitelka školy vyžadovat po rodičích doložení lékařského potvrzení.

Evidence docházky

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje.

 • Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci či nedostavení se rodiče na pohovor v daném termínu ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí

(§ 34a odst. 4).

5.

Podmínky plnění posledního povinného ročníku formou individuálního vzdělávání

 • zákonný zástupce uvědomí mateřskou školu při zápisu, nebo v průběhu roku písemně o individuálním vzdělávání svého dítěte (nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku)
 • mateřská škola prokazatelně seznámí zákonného zástupce se Školním vzdělávacím programem
 • stanoví kompetence, kterých by mělo dítě dosáhnout
 • ředitelka MŠ stanoví termín ověření kompetencí - 3. měsíc ve školním roce (listopad) a náhradní termín pro případ, že ten první nemůže z vážných důvodů (nemoc dítěte) dodržet
 • ředitelka mateřské školy může ukončit individuální předškolní vzdělávání dítěti, které je, podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vzděláváno v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, pokud shledá, že dítě nenaplňuje požadované kompetence. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Čl. 3 Podmínky pro úhrady za PV a úhradu stravného

6.

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a úhradu stravného v mateřské škole

Mateřská škola Hlásná Třebaň je zařízení poskytující celodenní předškolní vzdělávání.

7.

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

 • úplata za předškolní vzdělávání se řídí § 6 vyhlášky č. 14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
 • úplata za předškolní vzdělávání se hradí k 15. dni předešlého měsíce
 • poslední ročník předškolního vzdělávání je bezúplatný
 • podrobnosti ohledně úplaty za předškolní vzdělávání upravuje speciální předpis Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
 • ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

8.

Úhrada úplaty za školní stravování

 • úhradu stravného řeší vnitřní předpis: organizace školního stravování MŠ Hlásná Třebaň
 • výši úplaty za stravné určuje vyhláška č. 107 / 2005 Sb., o stravování dětí předškolního věku. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku.
 • 3 - 6 let
 • 7 let

Čl. 4. Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole

Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole řeší § 35 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka mateřské školy může, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí dítěti lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
 • opakované nevyzvednutí dítěte z MŠ v době do 16.30 hodin (ukončení provozu) je považováno za porušování školního řádu a může být v souladu s §35 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona důvodem k ukončení docházky dítěte do předškolního zařízení

Ředitel mateřské školy nemůže ukončit předškolní vzdělávání dítěti, které je, podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vzděláváno v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání.

Čl. 5. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

9.

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

9.1.

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16.30 hodin. Rodiče respektují uzamykání vchodu v 8.00 hodin z bezpečnostních důvodů a uzamykání v 16.30) z důvodu ukončení provozu. Na konci provozu jsou povinni opustit areál MŠ.

9.2.

V měsících prosinci, červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit (§ 3, odst. 1 a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění). Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

9.3.

Mateřská škola má 2 třídy rozděleny podle věku dětí.

9.4.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty, školní výlety a další akce doplňující vzdělávací činnost školy. O uskutečnění těchto pobytů, kurzů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí včas a s dostatečným předstihem..

9. 5.

Pobyt venku - za příznivého počasí tráví děti venku minimálně 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný déšť, mlha, znečištěné ovzduší, nebo při mrazivém počasí a stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

10.

Časový rámec dne v mateřské škole

TŘÍDA: Myšky

6,30 - 8,00

scházení dětí, zájmové činnosti dětí, spontánní činnosti,

8,00 - 9,00

komunikační kruh, pohybové činnosti

9,00 - 9,15

hygiena, svačina

9,15 - 9,45

didakticky cílené činnosti (záměrné a spontánní učení) ve skupinách nebo individuálně

9,45 - 12,00

příprava na pobyt venku, pobyt venku

12,00 - 12,15

Hygiena

12,15 - 12,45

Oběd

12,45- 13,00

hygiena, příprava na odpočinek - odchody dětí "Po obědě"

13,00 - 14,30

odpočinek, klidové aktivity

14,30 - 14,45

hygiena, protahovací cvičení, úklid lůžkovin

14,45 - 15,00

svačina

15,00 - 16,30

odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností

TŘÍDA: Koťátka

6,30 - 8,00

scházení dětí, zájmové činnosti dětí, spontánní činnosti,

8,00 - 8,45

komunikační kruh, pohybové činnosti

8,45 - 9,00

hygiena, svačina

9,00 - 9,30

didakticky cílené činnosti (záměrné a spontánní učení) ve skupinách nebo individuálně

9,30 - 11,30

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 - 11,45

hygiena, oběd,

11,45 - 12,15

Oběd

12,15 - 13,00

hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí "Po obědě"

12,45 - 14,15

odpočinek, klidové aktivity

14,15 - 14,45

hygiena, protahovací cvičení, úklid lůžkovin

14,45 - 15,00

svačina

15,00 - 16,30

odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností

Změna režimu:

Stanovený základní denní režim o může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze

školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

11.

Organizace školního stravování v mateřské škole

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí MŠ. Při přípravě jídel postupuje podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Stravování dětí probíhá k tomu určené místnosti.

Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci "pitného režimu".

Čl. 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany

Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v tomto Školním řádu.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění (formuláře jsou u pedagogů nebo ředitelky) vystaveného zákonným zástupcem. Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci. Pokud bude pověření trvalého charakteru, platí na dobu neurčitou. Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení)

12.

Opatření pro zajištění bezpečnosti dětí:

 • v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle.
 • za deštivého počasí doporučujeme, aby děti s sebou měly pláštěnky, v žádném případě nejsou vhodné deštníky, se kterými by mohly někoho poranit.
 • do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, požár.
 • při přesunech po komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami.
 • cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí
 • při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného náčiní
 • při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko.
 • děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek/alkohol, kouření, drogy a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.
 • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. Tato osoba bude řádně poučena o povinnostech při výkonu dozoru a o tomto poučení bude proveden písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše (týká se to také akcí školy a nutných provozně-organizačních záležitostí).
 • vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.
 • k ochraně zdraví dětí je potřebné správné oblečení. Zákonní zástupci dětí zajistí, aby dítě bylo během předškolního vzdělávání přiměřeně, ročnímu období a počasí, oblečeno. Jedna sada oblečení na převlečení do třídy a druhá pro pobyt venku. Pro případ znečištění mají dětí v šatnách náhradní oblečení (spodní prádlo, punčochové kalhoty, ponožky, tepláky apod..)

13.

Zásady bezpečnosti při předškolním vzdělávání

 • při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

13.1 přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
 • skupina k přesunu využívá především chodníků
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

13.2. pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

13.3. rozdělávání ohně

 • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, drakiády, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí - vždy za účasti /dozoru hasiče
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

13.4. sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

13.5. pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy
 • dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách - nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstole, neskákat z výšek atd.
 • chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky)
 • Každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o této události učitelku MŠ, nebo jiného zaměstnance školy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.

Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy pedagogičtí zaměstnanci, při tomto poučení budou postupovat podle schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci) budou poučeni dodatečně, v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize.

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto:

 • pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.).
 • u úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře (případně RZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu.
 • u ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně RZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc
 • v případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice)
 • pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

Evidence úrazů

každém poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů

 • V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte.

Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení

v poskytování první pomoci.

14.

Ochrana před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování). Součásti každodenní vzdělávací práce je působení učitelky na děti ve smyslu rozvíjení pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti, toleranci. Povinností učitelky je předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, aby nedocházelo k nepřátelství a násilí. V případě neřešení těchto problémů by mohlo dojít k diskriminaci některého dítěte, což je nežádoucím jevem.

15.

Povinnost zákonných zástupců opustit areál mateřské školy

Zákonní zástupci mají povinnost po převzetí dítěte neprodleně opustit budovu i areál mateřské školy. Dítě po převzetí zákonným zástupcem nesmí používat vybavení areálu školní zahrady.

16.

Podmínky pro fyzický kontakt mezi dítětem a zaměstnancem mateřské školy

K fyzickému kontaktu mezi dítětem a zaměstnancem mateřské školy na intimních partiích dochází jen, je-li nezbytně nutný (v případě ošetření dítěte).

17.

Problematika vzájemně nespolupracujících zákonných zástupců

Ve vztahu k rodičům dítěte, kteří spolu nežijí, nemají soudně upravený poměr a styk s dítětem, ale mají k dítěti stejná práva, bude mateřská škola postupovat následujícím způsobem:

 • Mateřská škola si vyhrazuje možnost neposkytnout informace ihned
 • Mateřská škola si vyhrazuje dostatek prostoru pro kontaktování zákonného zástupce, který je s ní v pravidelném styku
 • Mateřská škola sepíše záznam o takové návštěvě, která se bude konat za účasti třetí osoby.

Čl. 7. Zacházení s majetkem mateřské školy

18.

Povinnosti dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

19.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při

jejich pobytu v mateřské škole

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Čl. 8. Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí. Zákaz reklamy

V mateřské škole není povolena činnost politických stran ani jejich propagace. Dále není povolena reklama, která je v rozporu se vzdělávacími cíli a obsahem vzdělávání. A reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví psychický a morální vývoj dětí a reklama na potraviny a nápoje.

Pokud mají zákonní zástupci zájem o výlep inzerce neodporující shora uvedeným zásadám, projednají toto s ředitelkou mateřské školy.

Čl. 9. Závěrečná ustanovení

20.

Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2017.

21.

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

22.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí jedním výtiskem na informační nástěnkách jednotlivých tříd, a také umístěním na webové stránky školy.

Zákonní zástupci stvrdí své seznámení podpisem do průkazné listiny.

V Hlásné Třebani, dne 1. 8. 2017

Mgr. Radka Perglerová

(ředitelka školy)