„Předškoláci“ v naší MŠ

Vstup dítěte do základní školy neznamená jen pro něj velkou životní změnu, ale i pro jeho rodinu. Dítě bude muset ve škole cíleně pracovat, soustředit se, plnit zadané úkoly. Bude v novém prostředí, kde se bude muset začít učit spoléhat sám na sebe. Proto je příprava na školu důležitá jak ze strany mateřské školy tak i rodiny.

JAK PŘIPRAVUJEME NAŠE DĚTI V "Myškách"?

Příprava budoucího školáka probíhá pozvolna, ale efektivně. Příprava spočívá v rovnoměrném a harmonickém rozvoji schopností dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování si základů čtení, psaní a počítání.

Proto se zaměřujeme na:

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, koordinaci oka a ruky

 • zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, logického myšlení, předmatematických představ

 • rozvoj soustředěnosti dětí na práci

Důležité jsou i kompetence:

 • samostatnost dítěte, sebeobsluha

 • schopnost spolupráce, umět se přizpůsobit kolektivu

 • vyjádřit a obhájit svůj názor a neprosazovat se na úkor svých vrstevníků

Protože nejtypičtější činností předškolního dítěte je hra, která pomáhá procvičovat dovednosti, jež jsou pro život užitečné a má smysl i sama o sobě. Proto také zařazujeme do přípravy na školu hry rozvíjející jednotlivé oblasti důležité pro školní zralost.

Dále využíváme řízených činností, kdy procvičujeme výše zmíněné kompetence. K tomuto účelu máme k dispozici zásobu grafických listů.

Během celé přípravy na školu respektujeme individuální rozvoj každého dítěte a maximálně podporujeme jeho rozvojové možnosti, protože každé dítě je ve svých schopnostech a dovednostech jiné. Výkony dětí nesrovnáváme, protože u této věkové skupiny je běžné, že mezi dětmi jsou rozdíly. A to v jejich vývoji i v jejich dosavadním učení. Pokud shledáme závažnější problém, konzultujeme tuto skutečnost s rodiči, případně doporučíme odborné vyšetření.

JAK MOHOU PRACOVAT RODIČE S DĚTMI?

 • Učit dítě vnímat a rozlišovat čas, který je určený k práci a k zábavě (neodbíhat od rozdělané práce za novou činností)

 • Často si s dítětem povídat a všímat si jeho výslovnosti

 • Hodnotit doma, jak plní své povinnosti a vést k pocitu odpovědnosti za svěřenou práci

 • Posilovat dětskou sebedůvěru - ty to určitě zvládneš

 • Pomocí her se s dítětem učit doma i venku (využít básničky, písničky, hádanky, popisovat věci kolem sebe,jmenovat číselnou řadu, odpovídat dětem na otázky)

 • Má-li dítě zdravotní problémy, poradit se s lékařem, jak by se mohl zdravotní stav zlepšit ještě před vstupem do ZŠ

 • Je-li dítě levák nepřecvičovat ho, brát leváctví přirozeně!!!!!

 • Těšit se společně s dítětem na školu a dítě školou nestrašit (věty typu: "Počkej, ve škole tě srovnají." mohou napáchat velké škody.)

JAK PROBÍHÁ ZÁPIS?

Termíny zápisu se pro jednotlivé školy různí. Většinou připadají na polovinu ledna a počátek února. Na zápis dítě přichází s jedním nebo oběma rodiči. Je nutné, vzít s sebou občanské průkazy a rodný list budoucího prvňáčka. Zápisy na ZŠ se od sebe trochu liší, třeba vzhledem k zaměření dané školy.

Nenásilnou formou by měla paní učitelka zjišťovat úroveň znalostí vašeho dítěte tj. např.:

 • jméno, příjmení, bydliště, věk, jména a povolání rodičů, jména sourozenců

 • orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo,nahoře, dole, vpředu, vzadu)

 • požádá dítě o recitaci básně, zazpívání písně, namalování lidské postavy

 • proberou spolu barvy a tvary (základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá; geometrické tvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

 • požádá jej o řešení problému - např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů vyrobených z plastu, dřeva či papíru

Naši "předškoláci" v rámci přípravy na školu:

Náš třídní vzdělávací program je vypracován ze školního vzdělávacího programu a vychází samozřejmě z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z čehož plyne, že veškeré činnosti v naší třídě "Myšek" jsou směřovány k obecným cílům vzdělávání a výchovy, které jsou dány MŠMT a jsou dány individuálními a společenskými potřebami.

Při veškerých činnostech akceptujeme přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítáme so obsahu, forem a metod vzdělávání. Zohledňujeme tedy u dětí citovost, konkrétnost myšlení, ale i hravost, spontaneitu, zálibu ve fantazii, pohybu, v manipulaci s věcmi, zvláštnosti vnímání atd.

Naše forma vzdělávání je především vázaná k individuálním potřebám a možnostem dětí. U všech dětí si vedeme podrobnou diagnostiku s následným hodnocením, které nám umožňuje podporu v rozvoji schopností dovednosti dětí.

Uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí. Dále pak situační učení a sociální učení, které je založeno na principu přirozené nápodoby.

Cílem předškolní přípravy rozhodně není dítě předem naučit číst a psát, ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dítě bylo - až přijde čas - při výuce, čtení, psaní a počítání, bez vetší námahy úspěšné.

Nejdůležitější schopnosti, které do značné míry ovlivňují úspěšný start v 1. třídě, a které mimo jiné pravidelně rozvíjíme:

OBRATNOST

 • Motorika velkých svalových skupin

 • Jemná motorika rukou

 • Motorika mluvidel

 • Koordinace - pohybová, oči X ruka, ruce X mluvidla

SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

ŘEČ

 • Výslovnost

 • Rozumění řeči

 • Slovní zásoba

 • Vyjadřovací pohotovost

 • Kultura mluveného projevu

MATEMATICKÉ A POČETNÍ PŘEDSTAVY

KRESBA - Grafomotorika

 • Držení tužky

 • Sklon tužky

 • Tlak na tužku

 • Formát

 • Grafomotorické cvičení

 • Rozvoj kresby

SAMOSTATNOST

POZORNOST A SOUSTŘEDĚNÍ