Předávání a vyzvedávání dětí z provozu MŠ

  • Učitelka nebo zaměstnanec MŠ, který koná službu u dětí, odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od zákonných zástupců převezme, do okamžiku, kdy jim jej zase předá. Proto slova: „Předávám“ a „Přebírám“, mají vážnou povahu předání či převzetí dítěte do péče nebo naopak z péče.
  • Vysvětlení: je důležité, aby učitelka o přítomnosti dítěte ve školce věděla (a rodič věděl, že učitelka o dítěti ví), protože jinak za něj odpovědnost službu konající personál nepřebírá. Tak pokud například dítě sedí v šatně, kde jej rodič nechal převlékat a předpokládá, že dítě do třídy již odejde samo, učitelka za něj odpovědnost podle zákona nepřebírá! Taktéž není možné poslat dítě domů samotné, i kdyby toho již dle rodičů bylo samo schopné.
  • Podle vyhlášky MŠMT a z Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost vyplněním tiskopisu o zmocnění vyzvedávání dítěte jinou osobou oznámí MŠ a pí. učitelka předá dítě pověřené osobě na základě předložení občanského průkazu (v případě, že zmocněnou osobu nezná). Osobě, která není v zápisovém listě zapsána jako osoba pověřená k vyzvednutí dítěte, nebude dítě vydáno. Tím MŠ nechce dělat problémy v případě vyzvednout dítě z titulu „závažné jednorázové problematické věci“ rodičů , ale spíše (současně) chce chránit svěřené dítě, aby jej nevyzvedl ze školky někdo neznámý.

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 10. 11. 2016

V Hlásné Třebani dne: 10. 11. 2016