Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

Vážení rodiče,

prosím věnujte pozornost tomuto sdělení, které se týká povinné školní docházky do mateřské školy pro děti nejstaršího předškolního věku, a to i těch u kterých rodiče počítají s odkladem školní docházky.

Tuto novou povinnost pro rodiče stanovuje Školský zákon: § 182a zákona č. 561/2004 Sb. a platí od 1. září 2017.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin nebo svátků, ale docházka dítěte možná je. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Podmínky plnění posledního povinného ročníku předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

  • Povinnost se vztahuje na všechny děti, mimo těch s hlubokým mentálním postižením, a na děti cizinců, kteří pobývají v ČR více než 90 dní

Časové rozpětí plnění povinné předškolní docházky:

  • Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat denně v rozmezí mezi 08:00- 12:00 hodinou, 5 dní v týdnu, mimo hlavní a vedlejší školní prázdniny, jejichž rozsah stanoví MŠMT organizačním pokynem pro každý školní rok
    Omlouvání nepřítomnosti dítěte platí od 1. 9. 2017 a pouze pro děti předškolní

Omluvy nepřítomnosti do 3 pracovních dnů

Dítě musí být omluveno nejpozději do 8h. v den nepřítomnosti s uvedením důvodu nepřítomnosti paní učitelce konkrétní třídy, kam dítě chodí

  • nepřítomnost do 3 dní – se omlouvá formou SMS

Omluvy nepřítomnosti delší než 3 pracovní dny

Nepřítomnost v delším trvání než tří pracovních dnů se omlouvá písemně na email: omluvenkaskoly@gmail.com, nebo v papírové formě. Omluvenka musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, datum narození, přesná data, ke kterým se omluva vztahuje a důvod omluvy.

Nepřítomnost delší než 5 pracovních dní

Při nepřítomnosti dítěte ve škole, která je delší než 5 pracovních dnů může ředitelka školy vyžadovat po rodičích doložení lékařského potvrzení.

Evidence docházky

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje.

  • Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
  • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci či nedostavení se rodiče na pohovor v daném termínu ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).