Organizace školního stravování

Ředitelka Mateřské školy Hlásná Třebaň, Luční 412 vydává, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., v platném znění, tato pravidla stravování.

I.

Organizace školního stravování

 • Školní stravování zařizuje Školní jídelna Mateřské školy Hlásná Třebaň dále jen "provozovatel."
 • Provozovatel stravovacích služeb stanoví výši finančních normativů na nákup potravin podmínky poskytování školního stravování. Zejména podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob úhrady úplaty za školní stravování.
 • Dítě přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce vždy na začátku nového školního roku písemnou formou.
 • K dennímu stravování je dítě přihlašováno automaticky, pouze pokud do 8,00 hodin odhlásí docházku k předškolnímu vzdělávání, je jeho strava odhlášena.
 • Pokud dítě onemocní během dne a je zákonným zástupcem z předškolního vzdělávání odvedeno, má zákonný zástupce nárok odebrat, v době mezi cca 11,15 - 11,40 hodinou, do vlastních, s sebou přinesených nádob, oběd.
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Provozovatel může ve výjimečných případech, při splnění všech požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví, zabezpečovat školní stravování mimo prostory uvedené v odstavci 3 tohoto předpisu.
 • Provozovatel "může" strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu, poskytovat dietní stravu za zvláště stanovených podmínek.

II.

Rozsah školního stravování

 • Pro účely těchto pravidel školního stravování se hlavním jídlem rozumí oběd a doplňkovým jídlem přesnídávka a svačina.
 • Každé z výše uvedených jídle je strávníkům poskytováni nejvýše jednou denně.
 • VÝDEJ STRAVY:

Výdejní doba (třída Koťátka  X  třída Myšky )

Přesnídávka: 9.15h. X  8.45h.

Oběd: 12.15h    X   11.45h.

Svačina: 14,45h.

Neodhlášené obědy

11,15h. - 11,40h.

 • Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provoze

III.

Úplata za školní stravování

 • Úplata za školní stravování je určena výší finančního limitu.
 • CENA STRAVY:

MŠ děti

Od 3 - 6 let

Přesnídávka: 8,- Kč

Oběd: 21,- Kč

Svačina: 7,- Kč 

Celková cena: 36,- Kč

MŠ děti

Od 6 let (OŠD): 39,- Kč

 • Při odchodech po obědě nelze svačinu odebrat. Ve výjimečným případě se může dítě (po předchozí domluvě) dostavit k podání svačiny v době jejího výdeje, tedy v 14,30 hodin. Částku za neodebrané svačiny nelze vracet.
 • Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje.
 • Úhrada za stravování se platí zálohově 750,- Kč na příslušný měsíc do 15. dne předchozího měsíce na č. účtu MŠ Hlásná Třebaň.
 • Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku (srpen). Strávníkům, kteří ukončují předškolní vzdělávání, bude případný přeplatek vrácen na účet, ze kterého byl poukazován. Strávníkům, kteří pokračují v předškolním vzdělávání, bude, se souhlasem jejich zákonných zástupců, případný přeplatek převeden do nového školního roku.

IV.

a) Odhlášení a přihlášení stravování se provádí SMS zprávou na telefon třídy, vždy do 8,00 hodin.

b) Nárok na vyzvednutí oběda je pouze první den nemoci, odebraný oběd je určen k okamžité spotřebě.

c) Neodhlášený nebo v případě pozdějšího omluvení a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Čísla na mobilní telefony přímo do tříd jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách dětí.

V.

Účinnost

Tato pravidla stravování nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V Hlásné Třebani 1. 8. 2017

Bc. Lenka Mihalíková

(vedoucí školního stravování) 

 Mgr. Radka Perglerová

(ředitelka školy)