Organizace školního stravování

Ředitelka Mateřské školy Hlásná Třebaň, Luční 412 vydává, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., v platném znění, tato pravidla stravování.

I.

Organizace školního stravování

 • Školní stravování zařizuje Školní jídelna Mateřské školy Hlásná Třebaň dále jen „provozovatel.“
 • Provozovatel stravovacích služeb stanoví výši finančních normativů na nákup potravin podmínky poskytování školního stravování. Zejména podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob úhrady úplaty za školní stravování.
 • Dítě přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce vždy na začátku nového školního roku písemnou formou.
 • K dennímu stravování je dítě přihlašováno automaticky, pouze pokud do 8:00 hodin odhlásí docházku k předškolnímu vzdělávání, je jeho strava odhlášena.
 • Pokud dítě onemocní během dne a je zákonným zástupcem z předškolního vzdělávání odvedeno, má zákonný zástupce nárok odebrat, v době mezi cca 11:15 – 11:40 hodinou, do vlastních, s sebou přinesených nádob, oběd.
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Provozovatel může ve výjimečných případech, při splnění všech požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví, zabezpečovat školní stravování mimo prostory uvedené v odstavci 3 tohoto předpisu.
 • Provozovatel „může“ strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu, poskytovat dietní stravu za zvláště stanovených podmínek.

II.

Rozsah školního stravování

 • Pro účely těchto pravidel školního stravování se hlavním jídlem rozumí oběd a doplňkovým jídlem přesnídávka a svačina.
 • Každé z výše uvedených jídle je strávníkům poskytováni nejvýše jednou denně.

VÝDEJ STRAVY:

Výdejní doba (třída Koťátka  X  třída Myšky )

 • Přesnídávka: 8:45  X  9:15
 • Oběd:            12:15 X 11:45
 • Svačina:       14:45

Neodhlášené obědy

 • 11:15 – 11:40

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provoze

III.

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního limitu.

CENA STRAVY:

MŠ děti

 • Od 3 – 6 let
  • Přesnídávka: 8 Kč
  • Oběd: 21 Kč
  • Svačina: 7 Kč 
  • Celková cena: 36 Kč

MŠ děti

 • Od 6 let (OŠD): 39,- Kč

Při odchodech po obědě nelze svačinu odebrat. Ve výjimečným případě se může dítě (po předchozí domluvě) dostavit k podání svačiny v době jejího výdeje, tedy v 14:30 hodin. Částku za neodebrané svačiny nelze vracet.
Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje.
Úhrada za stravování se platí zálohově 750,- Kč na příslušný měsíc do 15. dne předchozího měsíce na č. účtu MŠ Hlásná Třebaň.
Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku (srpen). Strávníkům, kteří ukončují předškolní vzdělávání, bude případný přeplatek vrácen na účet, ze kterého byl poukazován. Strávníkům, kteří pokračují v předškolním vzdělávání, bude, se souhlasem jejich zákonných zástupců, případný přeplatek převeden do nového školního roku.

IV.

 1. Odhlášení a přihlášení stravování se provádí SMS zprávou na telefon třídy, vždy do 8:00 hodin.
 2. Nárok na vyzvednutí oběda je pouze první den nemoci, odebraný oběd je určen k okamžité spotřebě.
 3. Neodhlášený nebo v případě pozdějšího omluvení a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Čísla na mobilní telefony přímo do tříd jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách dětí a v odkazu „Kontakty“ na těchto webových stránkách.

V.

Účinnost

Tato pravidla stravování nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V Hlásné Třebani 1. 8. 2017

Bc. Lenka Mihalíková

(vedoucí školního stravování) 

 Mgr. Radka Perglerová

(ředitelka školy)