GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola Hlásná Třebáň, IČ: 03404901, se sídlem Luční 412, Hlásná Třebaň, 267 18 tímto sděluje údaje o svém pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jakub Malý

e-mail: gdpr.ht@gmail.com

tel: +420 775 577 387

Informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v rámci EU. Škola je povinná se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 •  na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu zákonných zástupců dětí

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání údajů dětí třetím osobám soukromého práva.

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • třídní kniha
 • záznamy z pedagogických rad
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
 • podklady dětí pro vyšetření v PPP
 • hlášení trestných činů, neomluvené absence
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy dětí na mimoškolních akcích
 • seznamy dětí na soutěžích
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy
 • kontakt na zákonného zástupce (není shodný s adresou dítěte)
 • fotografie za účelem propagace školy
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách
 • záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti dětí a ochrany majetku

3. Práva dětí a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace  o zpracování jeho osobních údajů. Právo na opravu nepřesných osobních údajů. které se ho týkají. Právo na výmaz osobních údajů („být zapomenut“). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců od doručení žádosti.

Informace poskytnuté dětem a zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů dle spisového a skartačního řádu
 • nově vytvořená funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
 • osobní odpovědnost osob vedoucích školní matriku
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (např. seznam dětí bez rodných čísel)
 • již nepotřebné údaje neprodleně skartovat
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
 • neposkytovat osobní údaje osobám mimo výchovně  vzdělávací proces
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole
 • stanoven účel a způsob provozování kamerového systému
 • stanovena pravidla pro ochranu osobních údajů při práci s výpočetní technikou

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů a jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se na školu obracet prostřednictvím:

 • datové schránky – ID: 4yv94k
 • e-mail: gdpr.ht@gmail.com
 • poštou: MŠ Hlásná Třebaň, Luční 412, Hlásná Třebaň, 267 18

V Hlásné Třebani 5.4.2018