Zápis

Výsledky přijímacího řízení

Mateřská škola Hlásná Třebaň

Seznam přijatých dětí od 1.9.2018

Mateřská škola Hlásná Třebaň přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

145/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

146/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

147/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

149/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

150/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

152/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

154/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

155/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

156/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

158/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

159/2018Z Přijímá se od 1.9.2018 k individuálnímu vzdělávání

161/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

162/2018Z Přijímá se od 1.9.2018

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2018

Mateřská škola Hlásná Třebaň nepřijala k 1.9.2018 děti evidované pod těmito registračními čísly:

148/2018Z Nepřijímá se

151/2018Z Nepřijímá se

153/2018Z Nepřijímá se

157/2018Z Nepřijímá se

160/2018Z Nepřijímá se

163/2018Z Nepřijímá se

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno poštou. Rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá. Rozhodnutí je součástí správního spisu a je uloženo v matrice školy. Zákonní zástupci mohou zažádat o vydání kopie rozhodnutí.

Zákonným zástupcům přijatých dětí bude rozeslán v následujících dnech informační email s pokyny k přijetí.

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2018

Mgr. Radka Perglerová ředitelka školy

 

 Upozorňujeme rodiče, že na školní rok 2018/2019 přijímáme pouze děti, které do 31. 8. 2018 dovrší 3 let.

 

 PODMÍNKY PRO ZÁPIS DO MŠ HLÁSNÁ TŘEBAŇ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

I. 

Zápis do mateřské školy proběhne 15. května 2018 od 13:00 do 16:00 hodin. Týká se všech dětí, které začnou navštěvovat školku od 1. 9. 2018 nebo nastoupí v průběhu školního roku.

 II.

Pro školní rok 2018/2019 se přijímají pouze děti, které k 1. 9. 2018 budou ve věku tří let nebo starší. Přihlášky mladších dětí nebudou tedy přijímány.

III. 

K zápisu s sebou přineste:

  • Rodný list dítěte (k nahlédnutí).
  • OP zákonného zástupce (k nahlédnutí).
  • Dokument potvrzující trvalé bydliště.
  • Vyplněnou přihlášku (ke stažení na webových stránkách MŠ. www.mshlasnatreban.cz) potvrzenou pediatrem.

IV.

 Novela školského zákona č. 561/2004 Sb., vydaná pod číslem 178/2016 s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

  • Povinné pro 5 leté dětí od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání

V.

Individuální vzdělávání:

  • Žádost o individuální vzdělávání musí rodiče podat nejpozději tři měsíce před zahájením docházky

V Hlásné Třebani, dne: 15. 3. 2018

Mgr. Radka Perglerová

(ředitelka školy)

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (MATEŘSKÁ ŠKOLA HLÁSNÁ TŘEBAŇ)

Ředitelka Mateřské školy Hlásná Třebaň, Luční 412, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  Věk dítěte

Trvalý pobyt

1.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je v MŠ povinné (jejich sourozenec již navštěvuje MŠ Hlásná Třebaň a bude i nadále ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovat).

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

2.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je v MŠ povinné.

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

3.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku (jejich sourozenec již navštěvuje MŠ Hlásná Třebaň a bude i nadále ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovat).

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

4.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku.

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

5.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku (jejich sourozenec již navštěvuje MŠ Hlásná Třebaň a bude i nadále ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovat).

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

6.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku.

s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a Rovina

7.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je v MŠ povinné (jejich sourozenec již navštěvuje MŠ Hlásná Třebaň a bude i nadále ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovat).

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

8.

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je v MŠ povinné.

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

9.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku (jejich sourozenec již navštěvuje MŠ Hlásná Třebaň a bude i nadále ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovat).

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

10.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku.

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

11.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku (jejich sourozenec již navštěvuje MŠ Hlásná Třebaň a bude i nadále ve školním roce 2018/2019 školu navštěvovat).

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

12.

Děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku.

s trvalým pobytem mimo Hlásnou Třebaň

 Rodiče jsou povinni trvalé bydliště prokázat občanským průkazem nebo nájemní či podnájemní smlouvou, možno i jiným potvrzením.

III. V případě shodnosti posuzovaných kritérií budou přednostně přijímány děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

IV. V případě, stejného data narození rozhoduje los. Losování proběhne za přítomnosti ředitelky, zástupkyně školy a zákonných zástupců dotčených účastníků příjimacího správního řízení, o kterém se provede písemný záznam.

V. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V Hlásné Třebani dne 15. 3. 2018

Mgr. Radka Perglerová

(ředitelka školy)